įvertinimas, kaip projekte įgyvendinti Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.
– bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, specialioji projekto ekspertizė.
– bendrosios projekto ekspertizės sudėtinė dalis; tam tikros projekto dalies įvertinimas, patikrinant kaip projekto dalies sprendiniai atitinka statinio esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų projekto dalių sprendiniais; savarankiška (prilyginama bendrajai projekto ekspertizei) projekto dalies ekspertizė, kai projektą sudaro tik viena dalis ir bendroji projekto ekspertizė nerengiama.
esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus.
– bendroji statinio ekspertizė, dalinė statinio ekspertizė.
– bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techninė būklė atitinka esminius statinio reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes; savarankiška dalinė statinio ekspertizė, kai neatliekama bendroji statinio ekspertizė.

yra privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtinė dalis. Statinių tyrimai gali būti atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, statinių projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.
Statinių tyrimų tikslas – įvertinti rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių techninę būklę ir pateikti tyrimų išvadas bei rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo, kad suprojektuoti ir pastatyti statiniai:
- per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus;
- nesukeltų gretimų statinių deformacijų;
- atitiktų statinių normatyvinės kokybės reikalavimus.

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

 (pagal STR1.04.04:2017)

69. Bendroji projekto ekspertizė ir dalinės projekto ekspertizės (toliau – projekto ekspertizė) privalomos Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams. Kitų statinių projektų ar atskirų statinio projekto dalių projekto ekspertizė privaloma:

69.1. tipinio statinio projekto, kuris bus teikiamas Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti; 

69.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (tik techninio darbo projekto) (išskyrus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams); 

69.3. neypatingųjų daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų kapitalinio remonto projektų (išskyrus STR 1.05.01:2017 [5.39] 3 priedo 3 punkte nurodytus atvejus); 

69.4. BEOS griovimo projekto. 

70. Kito statinio, nenurodyto reglamento 69 punkte, projekto ekspertizė neprivaloma. Statytojas turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Jei projekto ekspertizė atliekama statytojo iniciatyva, jai taikomi visi reglamento reikalavimai kaip privalomai projekto ekspertizei. Atliekama nustatyta tvarka parengto ir nustatytos sudėties techninio projekto, techninio darbo projekto ekspertizė, supaprastinto projekto ekspertizė. 

71. Statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" [5.23] 1 lentelėje (išskyrus 1 lentelės 5, 7, ir 12 punktuose išvardintus statinius), darbo projektų konstrukcijų dalies ekspertizė privaloma. Kitų darbo projekto dalių ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta šio statinio techninio projekto ekspertizės akte. Kitų statinių (nenurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" 1 lentelėje) darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte.

 

(pagal STR1.04.04:2017)

72. Statinio ekspertizė privalomai atliekama Statybos įstatymo 34 straipsnyje nurodytais atvejais. Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva, Statybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

73. Statinio ekspertizės rūšį (bendrąją ar dalinę) nustato reglamento 72 punkte nurodyta institucija (inicijavusi ekspertizę), kuri parengia užduotį statinio ekspertizei atlikti ir ją pateikia statytojui ir (ar) statinio naudotojui.

74. Statinio bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu. Šiuo atveju statytojas ar statinio naudotojas parengia ekspertizės užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus; ekspertizė atliekama reglamento nustatyta tvarka.