įvertinimas, kaip projekte įgyvendinti Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.
– bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, specialioji projekto ekspertizė.
– techninio projekto (visų jo dalių), kaip vientiso techninio dokumento, įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių bei sistemų (statinio inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka: Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą. Bendroji projekto ekspertizė apibendrina dalinių projekto ekspertizių (kurios yra bendrosios projekto ekspertizės sudėtinės dalys) aktuose pateiktų projekto dalių įvertinimus, suderina juos tarpusavyje, patikrina jų kokybę ir pateikia bendrą projekto įvertinimą.
– bendrosios projekto ekspertizės sudėtinė dalis; tam tikros projekto dalies įvertinimas, patikrinant kaip projekto dalies sprendiniai atitinka statinio esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų projekto dalių sprendiniais; savarankiška (prilyginama bendrajai projekto ekspertizei) projekto dalies ekspertizė, kai projektą sudaro tik viena dalis ir bendroji projekto ekspertizė nerengiama.
– įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų (pagal Statybos įstatymo 6 straipsnyje išvardytas sritis pagrindu normatyviniuose statinio saugos bei paskirties dokumentuose nustatyti reikalavimai. Specialiąją projekto ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas priežiūros sritis ir šių institucijų nustatyta tvarka; prie specialiosios projekto ekspertizės taip pat priskiriama projekto technologinės dalies ekspertizė.
esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus.
– bendroji statinio ekspertizė, dalinė statinio ekspertizė.
– statinio, kaip vientiso daikto, įvertinimas, patikrinant, kaip esamo ar statomo statinio techninė būklė atitinka esminius statinio reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes.
– bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techninė būklė atitinka esminius statinio reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes; savarankiška dalinė statinio ekspertizė, kai neatliekama bendroji statinio ekspertizė.

yra privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtinė dalis. Statinių tyrimai gali būti atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, statinių projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.
Statinių tyrimų tikslas – įvertinti rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių techninę būklę ir pateikti tyrimų išvadas bei rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo, kad suprojektuoti ir pastatyti statiniai:
- per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus;
- nesukeltų gretimų statinių deformacijų;
- atitiktų statinių normatyvinės kokybės reikalavimus.

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

(pagal STR1.06.03:2002)
1. Naujo statinio (ir BEOS (branduolinės energetikos objekto statinio)) statybos, statinio (ir BEOS) rekonstravimo ir kapitalinio remonto, taip pat BEOS griovimo atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus:
1.1. ypatingo statinio.
Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės privalomumą nustato [5.19]. Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizė atliekama tik gavus šio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas, vadovaujantis [5.19] ir STR1.06.03:2002 reikalavimais.
čia 5.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-279/ĮV-233 „Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.72-2618);
1.2. statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio);
1.3 tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti.
2. Bet kurio kito projekto, nenurodyto 1 punkte, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento STR1.06.03:2002 reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei.
3. Atliekama nustatyta tvarka parengto ir nustatytos sudėties techninio projekto arba techninio darbo projekto ekspertizė.
4. Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.06:2002 1 priedo 2 lentelėje (išskyrus šios lentelės 10, 11, 13 ir 22 punktuose išvardytus statinius), darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.
Kitų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).
5. Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai projekto ekspertizei.

(pagal STR1.06.03:2002)
1. Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai:
1.1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos;
1.2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu.
2. Statinio ekspertizės rūšį (bendrąją ar dalinę) nustato aukščiau esančiame 1 punkte nurodyta institucija (inicijavusi ekspertizę), kuri taip pat parengia konkrečią užduotį statinio ekspertizei atlikti ir ją pateikia statytojui (užsakovui). Jei atliekama vienos statinio dalies (inžinerinės sistemos) ekspertizė, ji prilyginama bendrajai statinio ekspertizei.
2¹. Statinio bendroji ar dalinė ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo pageidavimu. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas parengia ekspertizės užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis bei dokumentus, o ekspertizė atliekama Reglamento STR1.06.03:2002 nustatyta tvarka.